İnme (Felç, SVO, Storke)

İnme, diğer adıyla felç beynin çeşitli bölgelerini ve alanlarını besleyen damarların kanaması veya tıkanması sonucu meydana gelen beynin oksijensiz kalma durumudur. Sebrovasküler bir hastalıktır.

İnme türleri:

Klinik olarak iskemik ve hemorajik olarak ikiye ayrılır. İskemik inme %80 oranında görülür hemorajik inme %20 oranında görülmektedir.

İskemik: Beyni besleyen damarların tıkanması ile beynin oksijensiz kalması sonucu gelişir.

Hemorajik: Beyinde oluşan kanamaya bağlı olarak gelişir.

Risk Faktörleri:

-Yaş, cinsiyet, ırk, hipertansiyon, kalp hastalıkları, kolesterol, sigara, alkol, obezite, ilaç kullanımı.

Tanı:

İnme de tanı için MRI, MRI anjiyografi ve Usg kullanılır.

Etkilenim bölgelerine göre de sınıflandırılmaktadır.

Hemipleji: Vücüdun bir yarısının felç olmasıdır.

Parapleji: Alt ekstremitenin felç olması durumudur.

Quadripleji: Alt ve üst ekstremitenin birlikte etkilenmesidir.

Sağ ve Sol Hemiplejide Semptomlar

Sağ hemipleji: Beynin sol tarafı etkilenir.

 • Hafızaları sağlamdır.
 • Afazi (konuşma bozukluğu) görülür.
 • Sağ-sol taraflarının ayrımlarında güçlük çekerler.
 • Okumada problem görülür.
 • Konuşulan konunun kavranmasında güçlük
 • Anksiyete görülür. Emosyonel (duyusal) problemler oluşur.
 • Hesaplama yapmakta zorluk yaşarlar.

Sol Hemipleji: Beynin sağ tarafı etkilenir.

 • Viziomotor perseptuel bozukluk (Çevrenin algılanması, cisimlerin uzaysal konumlarının algılanmasında bozukluk)
 • Yer, zaman, kişi dezoryantasyonu
 • Kopyalama, geometrik şekil algılama, şekli fondan ayırmada zorluk,
 • Derinlik, üç boyutun kavranması ve vertikalite algılamada bozukluk,
 • Öngörüş ve karar yeteneği kaybı
 • Öğrenme güçlükleri, konsantrasyon güçlüğü

TEDAVİ:

Tedavi kısmında konvansiyonel tedavi ve nörofizyolojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Konvansiyonel yöntemler, normal eklem hareketi, kuvvetlendirme egzersizleri, mobilizasyon aktiviteleri ve kompanse edici tekniklerden oluşmaktadır.

Nörofizyolojik yaklaşımlar ise nöral ve fizyolojik yapıların uyarılması yoluyla gerçekleştirilen nöromüsküler reedükasyon teknikleridir. Hemipleji rehabilitasyonun temelini gelişimsel mekanizmalardan alan pek çok yöntem bulunmaktadır. En yaygın kullanılan yöntemler:

 • Brunnstrom
 • Bobath
 • Rood
 • Kabat
 • Johnstone

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.